Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky uplatňované pri predaji produktov spoločnosťou MAPEI SK, s.r.o., so sídlom v Ivanke pri Dunaji, Nádražná 39, IČO 35 804 131, DIČ 2020258405, IČ DPH SK2020258405 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, zo dňa 22.1.2001 oddiel Sro, vložka 23270/B, vychádza zo zákona 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) v zmysle ustanovenia §261 a §269, platného cenníka spoločnosti MAPEI a nižšie uvedených pravidiel platných pre obchodnú činnosť spoločnosti MAPEI SK, s.r.o..

I. Všeobecné podmienky

Predmetom týchto obchodných podmienok je uzatváranie kúpnych zmlúv na tovar medzi Dodávateľom a Odberateľom, dodávania tovaru zo strany Dodávateľa Odberateľovi, ako aj úprava práv a povinností obidvoch účastníkov vyplývajúcich z týchto vzťahov. Na skutočnosti priamo neupravené v tejto zmluve sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Dodávateľ dodáva Odberateľovi tovar podľa svojej ponuky. Odberateľ tento tovar prevezme a zaplatí kúpnu cenu podľa podmienok uvedených ďalej. Dodávateľ tiež bude poskytovať Odberateľovi technické informácie o tovare a spolupracovať pri navrhovaní vhodných materiálov a systémov zo svojej ponuky na objektoch realizovaných Odberateľom podľa jeho požiadaviek a potrieb.

II. Podmienky uzatvárania zmlúv

 • Návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv objednávky bude Odberateľ predkladať písomnou formou.
 • Kúpna zmluva bude považovaná za uzatvorenú momentom písomného potvrdenia objednávky Dodávateľom.
 • Za potvrdenie objednávky sa považuje aj Dodávateľom realizovaná dodávka tovaru bez predchádzajúceho písomného potvrdenia objednávky.
 • Objednávka musí obsahovať názov Odberateľa, dátum vystavenia, dátum očakávaného dodania, druh tovaru, množstvo, druh balenia, miesto dodania, meno a telefónne číslo osoby zodpovednej za prevzatie tovaru, pripadne iné doplňujúce požiadavky ako napr. zásobovacie vozidlo vybavené zdvíhacou plošinou a podobne.

III. Dodacie podmienky

 • Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 2 pracovných dní od písomného potvrdenia objednávky Odberateľovi.
 • V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade, túto skutočnosť Dodávateľ obratom oznámi Odberateľovi písomne a dodacia lehota sa predĺži na 15 pracovných dní. V prípade potreby je účtovaný poplatok 50% z predajnej ceny.
 • Minimálne predajné množstvo produktu je v cenníku uvedené ako „Balenie“.
 • U osobitých druhov tovaru, ktoré sú v cenníku označené hviezdičkou *, je dodacia lehota 15 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 • V prípade, že Odberateľ má voči Dodávateľovi nevyrovnané záväzky, má Dodávateľ právo pozastaviť dodávky tovaru až do odstránenia tejto prekážky.
 • Tovar bude dodávaný podľa Incoterms 2010 doložka EXW – Dodávateľ vo svojom sídle odovzdá tovar priamo Odberateľovi, alebo tovar naloží prepravcovi, ktorého zabezpečí a hradí Odberateľ.
 • Pri odbere tovaru v hodnote minimálne 150 Eur bez DPH bude tovar dodaný podľa Incoterms 2010 doložka DDP – dopravu na adresu určenú Odberateľom v objednávke zabezpečí Dodávateľ na svoje náklady a Odberateľ zabezpečí vykládku tovaru.
 • V prípade intrakomunitárnej dodávky tovaru priamo z niektorej krajín EU bude tovar dodaný podľa INCOTERMS 2010 doložka DDP sa Odberateľ zaväzuje doručiť Dodávateľovi potvrdený dodací list faxom alebo emailom v deň dodania. Originály dodacieho listu a CMR následne Odberateľ zašle Dodávateľovi poštou
 • Splnenie týchto záväzkov Odberateľa je podmienkou získania nároku na zabezpečenie dopravy na náklady Dodávateľa.
 • Na dodaný tovar sa vzťahuje záruka na vady akosti v dobe trvania uvedenej na obale výrobku od dátumu výroby.

IV. Ceny

 • Základom ceny je aktuálny cenník Dodávateľa odporúčaný pre koncového spotrebiteľa. Jeden výtlačok aktuálneho cenníka bude odovzdaný Odberateľovi.
 • Dodávateľ je oprávnený meniť cenník a je povinný informovať Odberateľa o zmene cenníka aspoň 14 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.
 • Dohodnuté ceny sú cenami bez DPH, ktorá bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.
 • Vydaním nového cenníka strácajú všetky predošlé vydania svoju platnosť.

V. Platobné podmienky

 • Dodávateľ za každú dodávku tovaru vystaví faktúru, ktorú zašle Odberateľovi poštou do troch pracovných dní od prevzatia tovaru.
 • Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru prevodom na bankový účet Dodávateľa podľa uvedeného termínu splatnosti faktúry. V prípade omeškania Odberateľa s úhradou faktúry má Dodávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania až do dňa zaplatenia.
 • U osobitých odberov materiálov MAPEI je možné dojednať osobité obchodné podmienky výhradne písomne formou.
 • Odberateľ je povinný hradiť Dodávateľovi všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávok Dodávateľa voči Odberateľovi.

VI. Záverečné ustanovenia

 • Vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, prechádza na Odberateľa až v deň úplného zaplatenia faktúry, t.j. úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 • Dňom zaplatenia sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Dodávateľa.
 • Odberateľ sa zaväzuje spracovávať dodané a prevzaté materiály v súlade s poskytnutými technickými informáciami a návodmi k jednotlivým dodaným produktom.
 • Za škody spôsobené nesprávnym použitím materiálov nesie plnú zodpovednosť Odberateľ.
 • Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a každá zo zúčastnených strán je oprávnená ju vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom doručenia písomnej výpovede.
 • Písomnou formou sa v tejto zmluve rozumie aj fax alebo e-mail.
 • Záväzky Dodávateľa ani Odberateľa plynúce z ustanovení zmluvy výpoveďou nie sú dotknuté.

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy vrátane sporov o jej platnosti, výklade alebo zrušení, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Najvyšší rozhodcovský súd a.s., IČO: 44246480, so sídlom v Bratislave, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4542/B (ďalej len „rozhodcovský súd“), ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde, rozhodcovské konanie bude vedené jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Touto doložkou nie je dotknuté právo navrhovateľa predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky, s čím zmluvné strany súhlasia.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.12. 2011 a nahradzujú Obchodné podmienky či akékoľvek obdobné podmienky vydané skôr.